+ 420 596 440 250 Kontakt

Informace dle zákona O svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo vyřizuje žádosti?
1. Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vztahujícím se k činnosti Dětského centra Pluto, je odpovědná ředitelka.

Jak má vypadat žádost?

 • Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Dětského centra Pluto na adrese info@plutocentrum.cz.
 • nebo prostřednictvím datové schránky ID: 79qtk22
 • Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji činí a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Žádost nemusí být zaslána na zvláštním formuláři nebo být odůvodněna a nemusí obsahovat žádné podklady. Za její podání se nehradí žádné poplatky. Dětské centrum Pluto může za poskytnutí informací vyžadovat úhradu.

Vyřizování žádostí

 • Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Ředitelka posoudí obsah žádosti a v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, ředitelka žádost odloží.
 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve ředitelka žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, ředitelka rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Dětského centra Pluto ředitelka žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Nerozhodne-li ředitelka způsobem, jak je výše popsáno, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
 • Lhůtu pro vyřízení žádosti je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Pokud ředitelka žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Odvolání

 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání prostřednictvím Dětského centra Pluto.
 • Dětské centrum Pluto předloží odvolání spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů nadřízenému orgánu, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti
Žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti, o kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • o kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • nebo o který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací o může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti.
 • Stížnost se podává ve lhůtě do 30 dnů na adrese Dětského centra Pluto, Hornická 900/8, 735 64 Havířov–Prostřední Suchá. Dětské centrum Pluto předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví. Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Potřebujete okamžitou pomoc?
Ozvěte se nám.

+420 607 935 019